BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы

Форум


Дуунуудай vгэнvvд
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Буряад хөөрэлдөөн
  Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
MOBU
зайгуул дуушан


Зарегистрирован: Jul 18, 2003
Сообщения: 3674
Откуда: Урда зvгэй дулаан орон...
СообщениеДобавлено: 06.03.04, 21:31 +0000     Дуунуудай vгэнvvд. Ответить с цитатой

Мэдэхэ дуунуудай vгэнvvды эндэ бэшэдэг болоии.

Талын бvргэд

Талын бvргэд шэнги
Ши хvсэтэй зоригтой
Шинии зоригтой зvрхэншни
Минии мэдэлээ болонхой
Мvноо шимни хололши
hайхан хоолойш дуулданагvй
Хоёр харахан нюдэншни теэд
Ходол намтаяа ябадаг

Ургы сэсэг шэнги
Уян бэеш нугыранхай
Ульган hайхан зvрхэншни
Минии мэдэлэй болонхой
Мvноо дахяад гуйхалгvйб
Муноо дахяад уйлхалгvйб
Харин шимни намайгаа
Ходол hанажа ябаарай.
_________________
Гэжэ байжа... Гэдэhээ маажажа байжа...
http://buryat-mongolia.info/mobu/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
MOBU
зайгуул дуушан


Зарегистрирован: Jul 18, 2003
Сообщения: 3674
Откуда: Урда зvгэй дулаан орон...
СообщениеДобавлено: 06.03.04, 21:33 +0000     Ответить с цитатой

Хvхын дуута сэлмэг vдэшэ, гэжэ дуу хэн мэдэхэб vгын бэшэжэ vгыт!? :? :?:
_________________
Гэжэ байжа... Гэдэhээ маажажа байжа...
http://buryat-mongolia.info/mobu/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Zorigoo
ахамад


Зарегистрирован: Jul 8, 2003
Сообщения: 502
Откуда: Mongolia
СообщениеДобавлено: 07.03.04, 21:56 +0000     Ответить с цитатой

Уусын дуун
(Басгадай hургаалай дуу)

Оръёлоо булагай уhанаhаа
Ундалхын тулее буугаарай
Оронхони холо ошохош даа
Ушарахын тулее hуугаарай
Нарийнхан нарийнхан шаргаяа
Наранайнгаа дунда хагсаагаарай
Наhан залуухан бэеэ
Нааданайнгаа дунда жаргаагаарай
Уреэ уреэ шаргаяа
Удынгее наранда хагсаагаарай
Ухин баахан бэеэ
Уетэнэйнгээ дунда жаргаагаарай
Жороо борош дошхон шуу
Жолоогоо дугэжэ мордоорой
Зорихол газаршнь холохон шуу
Зонийе харан ябаарай
Эмниг борошни дошхон шуу
Эмээлhээнь дунгэжэ мордоорой
Эжы абадаа хурэхэдэжэ
Эрьен тойрон буугаарай
Атан атан тэмээн шуу
Аяншал амитан байдаг угы
Абал ижы хоёршуу
Анхаарадаг амитан байдаг угы
Энгин энгин тэмээн шуу
Эжэлдуу амитан байдаг угы
Эжы аба хоёршуу
Знхэрэг амитан байдаг угы
Худеегэй ганса модые
Хундэнгуйхэн ябаарай
Хунэй ганса урые
Хундэлэн hуужа жаргаарай
Талай ганса модые
Таhалангуйхэн ябаарай
Тангил хунэй урые
Хайралахадажа ябаарай
Залаатайхан малгайгаа
Заhан байжа ундеерэй
Замай hайхан нухэдуудээр
Зангаараа ябахадаарай
Орой hайтай малгайгаа
Олоной газар умдеерэй
Олон нухэдэй хоорондо
Урматай илдам ябаарай
Тонотой бариhан гэрыеыни
Тойрожо эрьежэ ябаарай даа
Тодолжо ханилhан нухэр
Hееhуража зублэжэ hуугаарай даа
Ханатайгаар бариhан гэрыеыни
Харжа hахижа ябаарай даа
Ханилажа hууhан нухэрhее
Хамагаа зублэжэ ябаарайдаа
Адуун hурэгээ ерзхэдэ
Аргамжаа барижа гараарайдаа
Аба ижы хоёрыеыни
Асаража хундэлэжэ ябаарайдаа
Ухэр hурэгээни ерэхэдэ
Хунэгээ барижаа гарарай даа
Утэлэгшэ аба ижы хоёрыни
Ургэжэ хундэлэжэ hуугаарайдаа
Хонин hурэгээний ерэхэдэ
Холойлон холойлон гараарай даа
Хобтой угын гарахада
Холохонуур зайлажа ябаарайдаа
Хайбан хайбан хараяа
Хайбалзуулахада мордоорой
Харихан зондоо hуухадаа
Харюудан гуйхэнээр ябаарай
Хийбэн хийбэн хараяа
Хийбэлзуулэхэдэжэ мордоорой
Хунэй газар hуухадаа
Хундэтэйхзнээр ябаарай
Харъяалаа булагай уhанаhаа
Хазаартал мориёо уhлаарай
Харийн газар ошохошдаа
Ханилхын тулее hуугаарай
Ара булагай уhанаhаа
Ардагхан мориёо уhалаарай
Аладхан халые зорибашдаа
Аяар дээдэй ёhо юмэ
Энгэр булагай уhанаhаа
Удэлхын тулее буугайрай
Унэхээр холые зорибашдаа
Убэгэнхэн дээдэй ёhо юмэ
Дурбэн агуула яа харахадаа
Нютагны гэжэ hанахадаа
Дурбэн аба ижын уревлдэ
Хубимни гэжэ hуугаарай
Хоёрхон агуула яа харахадаа
Нютагни гэжэ hанахашдаа
Хоёрхон аба ижын уреелдэ
Хубимни гэжэ hуугаарай
Азаргаар адуун байбаша
Ардагхан мориндош хурэхэ угылдаа
Ахай дуухэй нэрэ байбаша яа
Абахандаш хурэхэ угылдаа
Эмниг морид байбаша яа
Эмээлтэл мориндош хурэхэ угылдаа
Эгэшэ дуухэй нэрэ байбаша яа
Ижыхэндэш хурэхэ угылдаа
Хуриган хуриган хонёороо
Хуримлахадажа мордобашдаа
Хуули ёhо хоёроо
Дахахадажа ябаарай
Тулэгэн тулэгэн хонёороо
Теелвйлэхэдэжэ мордобашдаа
Турэ ёhо хоёроо
Тушэхэдэжэ ябаарай
Атан атан тэмээгээр
Ашаалахадажа мордобашдаа
Аба эжы хоёроо
Уйлуулахадажа мордобашдаа
Энгин энгин тэмээгээ
Байлуулахадажа мордобашдаа
Ижы аба хоёроо
Уйлуулахадажа мордобашдаа
Ботогон ботогон тэмээгээ
Буйлуулхадажа мордобашдаа
Буха ехэ турэдаа
Бэри болон буухашдаа
Наhан уурдын гуламтаа
Нандин арюун байлгаарай
Найманхан ханатай ургевндвв
Наранай туяа мандаагаарай
Амгаланхан нуур салдижа
Ангйр шубуун ганганахал
Асаранхан тэнжээhэн ижышни
Шамаяа гэжэ гэнгэнэхэл
Хубшын модон шууяаса
Хухы шубуун донгодохол
Хутэлэнхэн тэнжээhэн абашни
Хуугэеэ гэжэ хайрлахал
Арын модон шууяжа
Алтанхан гургалдай жэргэхэл
Амлууланхан тэнжээЬэн ижышни
Шамаяа гэжэ гэнгэнэхэл
Ардаг ардаг мориншни
Адуугаа гэжэ инсагаахадаа
Айдар баахан бэешни
Абаяа гэжэ мэлмэрэхэлэ
Эмниг дошхон мориншни
Эжэлээ лз гэжэ инсагаахадаа
Эдир баахан бэешни
Ижыгээ гэжэ мэлмэрэхэлэ
Хада газар халгаатай юмэ
Хазаартал гэбэш будэрэхэлэ
Харийн хубуун хартай юмэ
Халамжалтайханаар hуугаарай
Хунды газар халгаатай юмэ
Хулэг гэбэш будэрхэлэ
Хунэй хубуун хусэлтэй юмэ
Хундэлэхэдэжэ hуугаарай
Алтай шархан зулаяа
Бурхандаа бадараан мургеерэй
Аба ла ижы хоёрыни
Асарамжалахадажа улгеерэй
Оюу номин эрдэнийень
Ухияан hайханаар эдлээрэй
Ушаран ханилЬан нухэрее
Угтан хайрлажа hуугаарай
Алта мунгэн эрдэнийень
Арьбадхаи hайханаар эдлээрэй
Аба ижы хоёроо
Алдаруулан алдаруулан ургеерэй
Заанай ехэ хусэндэ
Замбуулин худэлхэеэ магадгуй
Заяа хуби хоёройш
Заяани хутэлэхэеэ магадгуй
Хунгай ехэ дэбээндэ
Хурмасга худэлхэеэ магадгуй
Хуба заяа хоёройш
Заяани хутэлэхэеэ магадгуй
Унэншэ хайратай сэтьхэлые
Уурди хадгалажа ябаарай
Ури хууугэдээ hайнаар
Удхэн торнюулажа ябаарай
Адуу малаа удхэжэ
Алтарагша нютагаа шэмээрэй
Ажалай hайнаар алдаршажа
Амиды жаргалые эдлээрэй
Энгын зоной обтомоор
Элбэгхэн нэрэеэ нэрэлуулээрэй
Харийн зоной обтомоор
Хайратайхан нэрэеэ нэрэлуулээрэй
Хухэрэгшэ агуула яа харахадаа
Нютагни гэжэ hанахашдаа
Хутлэжэ тэнжээhэн абашни
Хуугэмни гэжэ hанахалдаа
Ундэр агуула яа харахадаа
Нютагни гэжэ hанахашдаа
Ургэлэжэ удхэhэн абашни
Уримни гэжэ hанахалдаа
Хубшын модон шууяжа
Хухы шубуун донгодохол
Хухуулэжэ тэнжээhэн ижышни
Хуугэмни гэжэ гэндинэхэлдаа
Арын модон шууяжа
Алтан гургууль донгодхолдаа
Амалуулажа тэнжээhэн ижышни
Басгаяа гэжэ гэерхэлдаа
Амгалан нуурнууд салдалаха
Ангир шубууеы гангануулахалдаа
Асаржала ундылгэhэн басагаяа
Аба ижышни хайрлахалдаа
Турэhэн гарhан гуламтаяа
Тушэн эрьежэ ябаарай
Турэл садан нухэдтее
Туяархадажа hуугаарай
Хадам аба ижыгээ
Хайратайгаар ургеерэй
Холо ойрын айлшадаа
Хундэтхэжэ байгаарай
Алтай шарахан зула яа
Бурхандаа бадараажа ябаарай
Абаралта дэгээдэ Богдодоо
Алдан угы мургеерэй
Найманхан хултэй бандидтаа
Зулын туяаеы мандуулаарай
Ундэрхэн хултэй бандидтаа
Мунхын зула бадараагаарай
Наhан соохи гуламта яа
Нандин арюуханаар байлгаарай
Найманхан ханата гэртээ
Наранай туяа татуулаарай
Унэншэ hайхан сэтьхэлыеэ
Эгуурдэ аадгалажа ябаарай
Ури хуугэдээр унэржэжэ
Утхэн ундыл гэжэ hуугаарай
Хухэрэн байха нютагайтнай
Хутэлэ бадаанийнь хазагайдаа
Хунэй газар хэсэтэй юмэ
Худэтээр яажа hуухаабшдаа
Уруу газар халтируухай юмэ
Унагшал мориёо татаарай
Ургуудай газар хатуу юмэ
Ойлгоходожо hуугаарай
Хубшэ газар хухнтэй юмэ
Хулэгхэн мориёо думеерэй
Хунэй газар хусэтэй гомэ
Хулеэмжэтэйхэн hуугаарай
Хухэ буурал мориншни
Хумэлдэргэ дороо хулэhэтэй
Хугшэн буурал ижышни
юдэн соогоо нольбоhотой
Хара буурал мориншни
Хабтаhан дороо хулэhэтэй
Хан буурал абашни
Харса соогоо нольбоhотой
Аба ижы хоёроо
Айлшалан ошожо золгохошдаа
Ижы аба хоёроо
Эрьен ошожоо золгохошдаа
Турэ найрай газарта
Худгуйн туруугээр hуугаарай
Худа урагай ёhыеы
Хаймсахадажа ябаарай
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tamerlan
баймга ороошо


Зарегистрирован: Feb 26, 2004
Сообщения: 171
СообщениеДобавлено: 08.03.04, 23:48 +0000     Ответить с цитатой

Саашань ород хэлэн дээрэ...

Жаворонок юности моей
Я прошу приди ко мне скорей
Я хочу чтоб черные глаза
Вновь и вновь смотрели на меня

Видишь разлучившись я грущу
Не губи ты молодость мою
Приходи и грусть мою развей
Добротою нежностью своей
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zorigoo
ахамад


Зарегистрирован: Jul 8, 2003
Сообщения: 502
Откуда: Mongolia
СообщениеДобавлено: 10.03.04, 04:31 +0000     Ответить с цитатой

Цитата:
Саашань ород хэлэн дээрэ...


Мангадаар бишэhэн дуун эндэ хэрэггуй л дээ.
Буряад хеерелдеенэй газар гэжэ тон ойлгостой бишэhэнийе харанагуйгши?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tamerlan
баймга ороошо


Зарегистрирован: Feb 26, 2004
Сообщения: 171
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 01:41 +0000     Ответить с цитатой

Зоригоо, энэ ород хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн дууншни Мобугай бэшэhэн дуунай оршуулга гэжэ нэн туруун оортоо тайлбарилаад, бэшэhэнээ (алдуугуйгоор бэшэдэг боло!!!)бодомжолжо узэ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tsebeen
Мудур кэку


Зарегистрирован: Dec 9, 2003
Сообщения: 3030
Откуда: Yдэ голой урда бэе
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 02:09 +0000     Ответить с цитатой

2 tamerlan

Мангад оршуулга бэшэжэ болохоньшье болохо, тиигээш hаа хэрэггvй бэзэ

Зоригоомнай монголдо hуудаг хадаа буряад хэлэнэй дvрим мэдэхэгvй байжа болохо. Ганса хоёр буряад хэлэтэй зон суглараад бэе бэеэ муушалхамнай тон зохимжогvй хэрэг :D
_________________
Отшеньдобрый hидальго Дон Цэбээн Кижингинский и Доодо-Кодунский, Улаан-Yдэнский и Улаанбаатарский и прочая, прочая... едет к сеньоре Наталее Добоской и Машзаводской
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorigoo
ахамад


Зарегистрирован: Jul 8, 2003
Сообщения: 502
Откуда: Mongolia
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 02:17 +0000     Ответить с цитатой

Цитата:
алдуугуйгоор бэшэдэг боло!!!

Шам шинди буряад хэлэнэй дурэм заалгаhан хун ингэжэ мангадаар шан пан гэхэ ни яhал зохид харагдана :wink:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tamerlan
баймга ороошо


Зарегистрирован: Feb 26, 2004
Сообщения: 171
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 02:38 +0000     Ответить с цитатой

Зоригоо, ши хеерхы, ехээр бу гомдо. Минии ойлгоходо, ши буряад бэшэ еhотойш. Монгол угэнууд эндэ тэндэ гараадхина, тиимэ гу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tamerlan
баймга ороошо


Зарегистрирован: Feb 26, 2004
Сообщения: 171
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 02:48 +0000     Ответить с цитатой

Цэбээн, шамай зубшоонэб, харин хэн хаанахиб гэжэ тэрэ дороо мэдэхэгуй дээрэhээ иимэ ушар болоно. Нэн туруун харилсанабди гэжэ ойгоорой, эндэш хуниие муушалhан ябадал угыл даа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zorigoo
ахамад


Зарегистрирован: Jul 8, 2003
Сообщения: 502
Откуда: Mongolia
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 03:43 +0000     Ответить с цитатой

Цитата:
Монгол угэнууд эндэ тэндэ гараадхина, тиимэ гу?

Биш буряад монголоор бишэдэг ухаантайб. Шимни монгол бэшэ, хаанитиар бишэнэбшэ? :wink:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tsebeen
Мудур кэку


Зарегистрирован: Dec 9, 2003
Сообщения: 3030
Откуда: Yдэ голой урда бэе
СообщениеДобавлено: 11.03.04, 09:08 +0000     Ответить с цитатой

Монгол буряад хэлэ тииштэр илгаха хэрэггvй бэзэ.
Зарим зон буряад vгэнvvдээ монгол хэлэнhээ абтаhан гэдэг. Тэрэмнай ямар ушартай юм бэ? Жэшээлбэл, «Буряад хэлэнэй тобшо талбари толи» байдаг. Тэрээн соо «тайбан» гэhэн vгые монгол хэлэнhээ абтаhан гэжэ бэшэнхэй. Yнэн дээрэ «тайбан» гэhэн vгые монгол хэлэнvvд нилээн эртэ сагта хятад хэлэнhээ абаhан юм. tai-ping «агуу ехэ энхэ амар» гэhэн vгэ. Тиигээ hаа тиимэ дээрэ сагта монгол хэлэн, буряад хэлэн гэhэн амяараа юумэн vгы байгаа юм аабза, иимэ ушарhаа ионгол хэлэнhээ абтаhан vгэ гэхэ ямар vндэhэн байнаб?

Дашарамда хэлэхэдэ, Буряадай Шэнжэлхэ ухаанай Тvбэй эрдэмтэд Буряадай урданай уран зохёол гээшэмнай сохом юун бэ? Ямар зохёол бvтээл багтаха ёhотойб гэhэн асуудалаар дvгнэлтэ хэхэдээ, «Монголой нюуса тобшоон»-иие буряад уран зохёолдо оруулаагvйнь гайхалтай аад халаглалтай!!!!!!!

Иигэхэ болоо hаа, манай элинсэг хулинсагай бvтээлсэhэн, манай элинсэг хулинсагай ябадалые тудхаhан энэ гайхамшагта бvтээл манай уран зохёолой hанда багтахагvй гэжэ гv?!!!!

Иимэ vзэлтые би эрид буруушаанаб!!! «Монголой нюуса тобшоон» буряадай уран зохёолдо багтангvй яахаб. Буряад, халимаг, халха, vбэр монгол бvгэдэнэймнай уран бvтээл, абьяас бэлигэй шуулган мvн!!!
_________________
Отшеньдобрый hидальго Дон Цэбээн Кижингинский и Доодо-Кодунский, Улаан-Yдэнский и Улаанбаатарский и прочая, прочая... едет к сеньоре Наталее Добоской и Машзаводской
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MOBU
зайгуул дуушан


Зарегистрирован: Jul 18, 2003
Сообщения: 3674
Откуда: Урда зvгэй дулаан орон...
СообщениеДобавлено: 12.03.04, 09:44 +0000     Ответить с цитатой

Зай, хvбvvд, болитаа! Хе-хе... :lol: :lol: :lol:
_________________
Гэжэ байжа... Гэдэhээ маажажа байжа...
http://buryat-mongolia.info/mobu/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Сана
ахамад


Зарегистрирован: Aug 27, 2003
Сообщения: 547
Откуда: Edinburgh
СообщениеДобавлено: 12.03.04, 10:49 +0000     Ответить с цитатой

Сагаан дали
1.
Хухэ тэнгэриин ундэртэ
Хун шубуун зэлээ татаа
Сарьдаг уулын ундэртэ
Сагаан дали бадараа

Дабталга:
Сагаан дали, сагаан дали
Сарьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэ.

2.
Шэруун убэлэй хуйтэндэ
Шуурга hалхи дабан гараа
Хара хуйтэн шулуун дээрэ
Хабарай ерэхые угтаа

3.
Хии агаарай долгин соо
Хангал унэр анхилна
Хунэй халуун зурхэн соо
Сагаан дали бадараа
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
MOBU
зайгуул дуушан


Зарегистрирован: Jul 18, 2003
Сообщения: 3674
Откуда: Урда зvгэй дулаан орон...
СообщениеДобавлено: 13.03.04, 09:50 +0000     Ответить с цитатой

Энэ дуу ехэ гоёшоогооб...

1.Зуны 8гл88ний наранд
Улаан туузнь дэрэвсэн
Зулзган жаахан охин
Сургуулиин босого алхсан
Зуурдын юм шиг 8нг8рс8н
10-н жилийн дараа
Зурвас чамдаа илгээж
Хайраа би чинь илчилсэн
М8нг8н хонхны дуунаар
Модхон сална гэхлээр
М8р88д8лд явсан чи минь
Орхиод одох шиг уйтай
Дасаж дурласан сэтгэл минь
Даруулт завь шиг хийгээд
Даруухан явсан нас минь
Хайры галаар дvрэлзнэ

10 жэл vерхсэн
Ариухан дурсамжаа м8нх8лж
Амьдралд хэзээч салахгvй
Анд найзууд болохсон

2.Дуугуй явсан жилvvдэд
Дурласан сэтгэл минь vнэн ч шvv
Дурсааж дvvрэн насанд минь
Дутуу нь гансхан чи шvv
Дасаж дурласан сэтгэл минь
Даруулт завь шиг хийсээд
Даруухан явсан нас минь
Хайры галаар дvрэлзнэ
Зуны 8гл88ний наранд
Улаан туузчн дэрэвсэн
Зулзган жаахан охин
Сургуулиин босого алхсан
Зуурдын юм шиг 8нг8рс8н
10 жилийн дараа
Зурвас чамдаа илгээж
Хайраа би чинь илчилсэн
_________________
Гэжэ байжа... Гэдэhээ маажажа байжа...
http://buryat-mongolia.info/mobu/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Буряад хөөрэлдөөн Часовой пояс: GMT - 3
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
Страница 1 из 25

Поставить закладку
Версия для печати (вся тема целиком, трафик!)

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Заказать книгу 5 лет одиночества Надежды Цой
Рейтинг@Mail.ru