BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

vншэн Доржоохой.
от: MOBU
Последнее обновление: 11.04.2009 12:21

- Сагаан hараар!!! - гэнхэй юумэ, энеэбхилэнхэй hонюундаа юумэ хара Табдаанай хvбvvн vншэн Доржоохой хабтюу Дамдинайда сагаалжа ороод, баруун урдахи мухарайнь Бурханда бузар hvзэгтэйг88р мvрг88д гэрэй эзэн Дамдинтай золгобо.
- hайн vбэлзэжэ байнагта? - сагаан hарын духаряа баряад хаб хара нюураа уршылгажа байжа халуун бууза сула шvрбэhэн гараараа абаад бvхэлёорнь ама руугаа шэдээд жажална... )))
Доржоохойн 4 наhатай байхада Эжы Баабай хоёрынь Улаан-Yдэ ниислэлhээ зvvлжээ Хэжэнгэ руугаа Загарайн харгыгаар 1980 ондо Буряадай габьяата хонишод гэhэн шанда хvртэhэн улаан "копейка"-раа гvйлдэжэ байтараа Наринай дабаан дээрэ Шэтэhээ ябажа ябаhан дvvрэн "Читинские Ключи" гэhэн шара айраг ашанхай КАМАЗтай мvргэлдэжэ гээгдээ hэн. Тэрэ гэhээр Доржоохой "vншэн" гvvлдэг болоо hэнлдаа... ((( 80 наhатай Нагса-Эжытэеэ хонишоной жаахандаа пеэнси дээрэ хоюулханаа Ленинзамай зvvн захада Совхозой тулюуршаг гэртэ hуудаг hэн. Гурбан vхэр vгы hаа гэдэhээ vлдэжэ Yхэлэй Эзэнтэй золгохо баатай болохо байгаа бшуу... Харин хабартаа хартаабхаа хорой соогоо hуулгаад, намартаа тэрэнээ абаад ехээр зобонгvй, эдеэ ундаагаар ядалсангvй Нагса Эжынь vншэн Доржоохойнгоо гарын ганзагада хvрг88 hэн. Бvхы амаралтануудтаа vншэн Доржоохой томо Зориг Нагсынгаа гvvртэ дээрэ хониин харалсадаг байгаа. Эгээл дуратай ажалынь гэхэдэ сагаан Халзанаа унаад, Нагса Эжынгээ hургаhан "Шэлэл vндэр Шалсаана" дуулаад, уужамхан таладаа хонёо хаража ябаха.
hургуулидаа Доржоохой болой vлvv hайн бэшэ, муушье бэшэ дунда зэргэтэй hураад гараhан хойноо Улаан-Yдын хvд88 ажахын Ехэ hургуули руу ветеринар болохо hанаатай туршаад шадаагvй... "русский язык сочинение" гэhэн шалгалтадаа унаа... Тэрэ хабар сэрэгэй албанда татагдажа Шэтын в/ч №3213 ерэжэ хахад жэл "учебка" гараад, Чечня руу... дайнда мордоо. 1995 оной хабарhаа 1996 оной намар хvртэр Чечнягай vндэр хадын забhарай хара шабар-шальбааг Гудермес, Ханкала соогуур нилээн юумэ vз88д нэгэ hэрюухэн намарай vдэр комхозой эсэшэнхэй сула тооhон шара ПАЗ автобусhаа тvрэл тоонто хэбэд номхон Хэжэнгынгээ автовокзал дээрэ буугаа hэн. Гvйжэ ерээд Нагса-Эжытэеэ золгоод, Хадын магазинhаа "Ливона" нэгэ шэл абаад ябагаар хойшоо... Шалсаана Буурал Баабайдаа ошожо сэржэм vрг88д, гороолжо ябахадаа Буурал Баабайдаа хvндэ хатуу сагта гал утаан соогуур Доржоохойн ябахадань харалсажа, абаржа байhанайнь тvvл88 нилээн ехэ hайниие хvргэжэ, ехэ hvзэгтэйг88р мvрг88 hэн. Yншэн Доржоохой Шалсаана Буурал Баабайдаа, гурбан Эрдэнидээ мvргэжэ, шvтэжэ байhанайнгаа hайгаар тэрэ хатуу газарhаа амиды ерэhэнээ хатуугаар мэдэнэ.
Гэртээ ерэхэдэнь Нагса-Эжынь бузар гоё талхатай шvлэ шананхай, hайхан ногоон сай шэрэмэй захада халуун зандаа: "Зай, хvбvvмни, ерэдаа наашаа. Хасараа таалуулдаа" - гээд, хоёр дулаахандаа альгаараа толгойень баряад хасарынь таалана... Жааhаа хойшо Доржоохойе эрхэлvvлхэ. Теэд залуугаар гээгдэшэhэн отхон басаганайнь гансахан хvбvvн байна ха юмдаа... эрхэлvvлээгvйдэнь болохогvй ха юмдаа... Доржоохой баhа бузар х88рхэн hэн. Томохон пvлсэгэрхэн хасартай, хурсахан хара нюдэнд88 тоомгvйшэг галтай, хонгёохон хоолойтой vхибvvн байhанаа, томо шиираг бэетэй, бvдvvн хvштэй хоолотой хvбvvн болоолдаа, харин хурса хара нюдэндэнь н88хил тоомгvйшэг гал миhэд миhэд гэhэн зандаа... ))) "Ерэдаа, муухаа, хасараа таалуулдаа" - гээд vдэрэй арбаад дахин Нагса-Эжыдээ таалуулха. )))
Дайнhаа ерэхэдээ Сбербанк-да 250 000 солхообтэй, байлдаанай гал утаан соогуур ябаhанайнь олзо ашаг гээшэ тэрэмнэй. Тэрээнээрэй яахам гэштаа гэжэ Доржоохой бодоно. Нагса-Эжыhээ асуухадань: "Бv мэдэеэ! 88р88л мэдэдаа хvбvvмни" - гэжэ харюусаад эрхеэ татажа hуугаа hэн. Эндэ тэндэhээ hураашалаад Улаан-Yдэ дээрэ 1-комнатна квартира абаад тэрээнээ "аренда"-да баруун хvршын оюутан басагадуудта vг88. 88р88 Улаан-Yдэдэ ОМОН руу ажалда ороод байhанаа гараа, орой таараагvй милиисын ажал. "Байг сашань!" - гэжэ бодоод, Хэжэнгээ ерээд сельсовеэдэй дарга Зориг Нагсынгаа сагаан "Волга"-ын жолоо баридаг болоо. )))
Тэрэ зуун Шэтын Багшанарай Дээдэ hургуули дvvргээд vншэн Доржоохойн тvрvvшын дуран 2 жэл эгшэ Хvхэ Добын хабтюу Дамдинай басаган Дугармаа Хэжэнгээ бусажа 1-хи hургуули руу физикын багша боложо ороо. Доржоохой Дугармаада яажа дvтэлхэмнииб гэжэ hанаагаа зободог болоо hэн. Зарьминдаа олон зон соо Дугармаатай ушархадаа дvтэл88д: "hайнууд! hонин-hорьмоhон?" - гэжэ асууха ямаршье зориггvй, бэень шэшэрээд, тархиhаань хуу vгэнvvд хvштэй инаг дуранай hальхяар х88гд88д ябашахадань, дvндёо хvн шэнги юумэ зогсохо... Дурааг! Теэд Дугармаа баhа 23 наhатай хадаа ходо басаган ябаха hэн гэдаа, хадамда ошохо дуратай hааб даа... Харин сэдьхэлдэнь таараха хvн олдоногvй... Тиид гээд Сагаалган дvтэлбэ.
Шэнын нэгэндэ хара эртэ vншэн Доржоохой хабтюу Дамдинайда сагаалжа оробо...
Дугармаада дуратайгаа шэнын нэгэндэ хэлэхэб гэжэ 88рт88 тангариг бариhан Доржоохой хабтюу Дамдинайда аягын шэрээдэнь hонюун юумэ hууна...
Дугармаа энеэбхилэн Доржоохой руу харана...
Зvvнтэй, Ябаган Дабаанай саанаhаа шэнын нэгэнэй наран мандажа "Дэлхэйн бvхы юумэн шэнэлжэ, хvн зон баяртай жаргалтай, vбшэ зоболонгvй, тотхор баршадгvй, буянтай хэшэгтэй байхань болтогой!" - гэhэн юр88л бvхы Дасануудай Сэдор hамын хурал тарааба... )))


Комментарии

Комментарий к: bairab
(Разместил 12.04.2009 13:01)

Альгаа ташанам...)))


Комментарий к: Loris
(Разместил 15.04.2009 04:17)

гое даа


Комментарий к: bairab
(Разместил 16.04.2009 05:26)

Туруун уншажа эхилхэдэ хайратай даа обор хубуун шэнги аад, саашадаа амиды бурхан нагаса эжытэй, балай дан уншэншье бэшэ, ясала зурхэтэй, толгойтой, бэрхэхэн лэ хубуун байшаба.... Зай саашанхи пордолженинь гэжэ бии юм гу?)) Дуратай басагантаяя золгожо, турэ найр хэжэ, хэдэн монсогор ухибуудтэй болобо гэжай жа... гэдэhээ маажажайжа...))


Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19934

Сейчас на сайте:
01: ivan24

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования