BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

Карма
от: Bayarmaa
Последнее обновление: 04.05.2016 06:03

Болохо юумэн болохоороо болоо юм бэзэ, тэрэл зэргэдээ hайн тэмдэгтэ оршохо, али зоболон үзүүлээд, үгы болохо ушартай гэжэ нагаса эжымни имагтал минии сэдьхэл шангаханаар нэрбэhэн нэгэ ушар тухайда хэлэhэн юм. 
Али ямар тодхор гү, али баяр жаргалтай ушар болзоотой хэмдээ ушардаг, тэрэл зэргээрээ түрүүшынхинь hайн тээшэ хүгжэхэ, али гэбэл мартагдаха, усадхагдаха ёhотой. Тодхор ушарhанhаа үшѳѳ аймшагтай юумэн болохогүй – энээниие гай ехэ дайн болгоожо гажарhанай хэрэггүй. Эндэhээл саг сагтаа, сахилза хүхэдѳѳ гээшэ үнэн удхатай юм. Зобоhоной удаа баярай тэмдэг хүлеэгдэдэг, теэд баяршье ѳѳр дээрээ гансаараа ерэжэ байрладаггүй. Энэ гээшэ хадаа – карма – сансарай хүрдэ соо эрьелдэжэл байгаа хуби заяан, эрьелдэжэл байгаа бүмбэрсэг дэлхэй, hэлгэгдэжэл байhан сагай эрьесэ.
Энэ наhандамнай ушардаг хүн бүхэн, ушар бүри ѳѳрын үритэй, имагтал хүндэ гү, али бэлэн сэнгээр сагыемнай нѳѳлсэдэг. Энэ хэлээшэмни дэлхэйн наhантай адли үмхирhэн үнэн сэхэ оньhон аабдаа. Залуу наhанайнгаа охин соо элдэб зонуудаар танилсажа, бэрхэ шанга хүнүүдhээнь hургаалиин дээжэдэ хүртѳѳдшье, hалимхай ухаагүйшүүлдэ сүлѳѳ сагаа миин лэ hалгаагуулаадшье ябанабди. Теэд эгээ түрүүшын танилсалгаhаа энэ тэрэ хүн саашаадаа ямар зангаа харуулха ааб гээшые нэгэ дороо ойлгожо шадахагүймнай харамтай байна. 
Тиигээд үшѳѳ сагыемнай муушалжа эдеэд ошоошодые эрьюулжэ, ухаандань hайн журамые, хүн зондо нигүүлэсхы хандаса, сэдьхэлдэнь амгалан байдал олгуулжа шададаг бол гэжэ hанагдахашье хаа яа. Теэд богони ухаандань эдэ бүгэдэ хаанаhаа багтахаб даа. Хомхой сэдьхэл соонь, уйтан толгой соонь ѳѳрыгѳѳл мѳѳрэшэhэн, hайрхашаhан бодолнуудынь ада могойнуудтал бусайлдашоод, багаханшье сэбэр ухаанай зүйлшье үлѳѳгүй даа гэхээр. Иимэ хүнүүдhээ холуур лэ бэеэ абажа ябахаhаа дээрэ юумэн байхагүй. Тэдэнээр холбоорилдожо, сагаа гээгээд, үшѳѳ ухаан бодолоо hогтоолсоод, байдалай харанхыда нэрбэгдэхэ ушар лэ ганса. 
#БаирмаБорохитоваКомментарии

Комментарий к: byir
(Разместил 05.09.2016 09:18)

сансарай хvрдэ гээд, алтан дэлхэйн арад тvмэнэй тvлоэ, амитан бvхэнэй тvлоэ мvргэдэг заншалтай гv даа манай арад. Теэд... Будаадын hургаалаар энэнь тон зvб юм гv? Сансарай хvрдэhээ залаха гээшэ ганса амитанай харгы. Хара бэеэл хараад, буян хэжэ, нvгэл хэнгvйгээр ябабал энэнь тогтохо. Тиимэ гv?


buryad.fm - бурятское интернет-радио
Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19974

Сейчас на сайте:

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования